Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Thi Kinh Thánh Thuộc Lòng Cuối Năm – Year-End Bible Memory Challenge

Mục Lục Kinh Thánh

Download: PDF MP3

 

Giăng 1:1-18

Download: PDF MP3

 

Books of the Bible

Download: PDF MP3

 

John 1:1-18 (ESV 2007)

Download: PDF MP3

 

 

John 1:1-18 (ESV 2011)

Download: PDF MP3

 

 

John 1:1-18 (NIV 1984)

Download: PDF MP3

 

 

John 1:1-18 (NIV 2011)

Download: PDF MP3

 

 

Thể Lệ Thi – Rules:
  1. Tất cả các tín hữu trong Hội Thánh đều được tham dự cuộc thi. All church members can participate.
  2. Ngày thi đọc hoặc viết thuộc lòng: Chúa Nhật 13 Tháng 12 Năm 2015. Date of Recite or Write from Memory: Sunday December 13, 2015.
  3. Bài thi gồm 4 phần (2 tiếng Việt, 2 tiếng Anh). The Bible Memory Challenge has 4 parts total (2 in Vietnamese, 2 in English).
  4. Chọn bất cứ 1, 2, 3 hoặc tất cả 4 phần để thi đọc hoặc viết thuộc lòng. Choose any 1, 2, 3 or all 4 parts to recite from memory.
  5. Dưới 12 tuổi có thể thi Mục Lục Tân Ước hoặc ít nhất 9 câu đầu của Giăng 1. Under 12 years old can memorize only New Testament Books or the first 9 verses of John 1.
  6. Hạn chót ghi danh để dự thi là Chúa Nhật Dec 6 trước 12 giờ tối. Last day to register: Sunday Dec 6th before mid-night.
  7. Xin ghi danh bên dưới. Please fill out and submit the online form below.
No Fields Found.