Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

GoodFriday_2015Apr03