Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Giáo Hội – Reformation 500th Anniversary

95 Luận Đề của Tiến Sĩ Martin Luther: Tiếng ViệtTiếng Anh

“Cải Chánh Giáo Hội – Phần 1: Cội Nguồn – The Source”

 

“Cải Chánh Giáo Hội – Phần 2: Cao Điểm – The Climax”

 

“Cải Chánh Giáo Hội – Phần 3: Kết Quả – The Results”