Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Ghi Danh Thánh Kinh Mùa Hè Người Lớn – Adult VBS Registration

Thánh Kinh Mùa Hè Người Lớn  – Adult Vacation Bible School

Thursday July 25, 2019 – Saturday July 27, 2019

Xin chọn 1 trong 2 lớp sau đây – Please select 1 of 2 classes below:

<<<<>>>> 

CLASS A – (Song Ngữ – Bilingual): A short course on Disciple-making (Huấn luyện ngắn về Đào Tạo Môn Đồ) 

Method: Sonlife’s Ministry (4-chair discipleship)

Purpose: Learn to become a disciple who makes disciple (Làm sao trở thành môn đồ đào tạo những môn đồ khác)

Coverage: The final fifteen months of Jesus’ earthy ministry (sẽ học giai đoạn 15 tháng sau cùng chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất)

Time: Thursday & Friday: 6pm-7pm (Dinner), 7pm-9pm (Class); Saturday: 10am-1pm 

Leader: Pastor Tim Nguyễn

<<<<>>>> 

CLASS B – (Tiếng Việt): Chủ Đề: Ngài Là Ai? 

Mục Đích: Học để biết rõ và tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Là Đấng Cứu Rỗi

Kinh Thánh: Phúc Âm Giăng

Câu Gốc:

“Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”

Giăng 20:31

Thứ Năm July 25:

6:00-7:00pm: Ăn Tối

7:00-7:30pm: Đố Kinh Thánh và Trò Chơi Vui.

7:30-9pm: Bảy lời tuyến bố “TA LÀ” của Chúa Giê-xu: 1) TA LÀ bánh hằng sống (Giăng 6:35, 1, 48, 51); 2) TA LÀ sự sáng của thế gian (Giăng 8:12); 3) TA LÀ cửa của chiên (Giăng 10:7,9); 4) TA LÀ người chăn chiên hiền lành (Giăng 10:11, 14); 5) TA LÀ sự sống lại và sự sống (Giăng 11:25); 6) TA LÀ đường đi, lẽ thật và sự sống (Giăng 14:6); và 7) TA LÀ gốc nho thật (Giăng 15:1,5).

Thứ Sáu July 26:

6:00-7:00pm: Ăn Tối

7:00-7:30pm: Đố Kinh Thánh và Trò Chơi Vui.

7:30-9pm: Bảy phép lạ trong sách Giăng: 1) hoá nước thành rượu (2:1-11). 2) chữa lành con trai quan thị vệ (4:46-54). 3) chữa lành người bại tại ao Bê-tết-đa (5:1-9), 4) hoá bánh cho 5.000 người ăn chỉ bằng mấy ổ bánh với vài con cá (6:1-14), 5) đi bộ trên mặt nước (6:15-21), 6) chữa cho người mù được sáng mắt (9:1-41), 7) khiến La-xa-rơ từ chết sống lại (11:1-44).

Thứ Bảy July 27:

10am-10:30am: Đố Kinh Thánh và Trò Chơi Vui.

10:30am-12pm: Ôn lại các bài học và giải đáp thắc mắc về niềm tin, giáo lý…

Hướng Dẫn: MS Nguyễn Thọ Hân, MS Đào Văn Thương, Ông Nguyễn Phương Thảo & Ông Nguyễn Kim Tùng

<<<<>>>>