Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Cảm Tạ – Thank You!

Hội Thánh Tin Lành Berryessa cảm ơn tấm lòng phục vụ Chúa của quý vị qua sự dâng hiến.

Cầu xin Chúa ban phước trên quý vị.

God Bless!