Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Bài Hát Lễ Thương Khó – Good Friday March 25, 2016

GoodFriday2016_web

“At The Cross – Youth Choir”

Download: MP3

“Thập Tự Xưa – The Old Rugged Cross – BAC Choir”

Download: MP3