Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday September 29, 2019

“Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” Giăng 11:25