Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday October 8, 2017

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.” Thi-Thiên 119:9