Flower Offering – Sunday October 23, 2016

“Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.” 2 Ti-mô-thê 1:6

img_3859-cr2 img_3861-cr2 img_3866-cr2 img_3867-cr2