Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday March 17, 2019

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.” Ma-thi-ơ 5:13