Flower Offering – Sunday July 16, 2017

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”
Cô-lô-se 3:23