Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday July 14, 2019

“Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” Giăng 1:34