Flower Offering – Sunday January 15, 2017

“Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì.” Châm-ngôn 27:1

IMG_6048 IMG_4885 IMG_6047 IMG_4890