Flower Offering – Sunday February 26, 2017

“Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng.” Thi-thiên 103:15

Diem_6489 IMG_5054

 

 

 

 

IMG_4395 IMG_4398