Flower Offering – Sunday December 18, 2016

“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” Ê-phê-sô 1:7

img_4684 img_4687 img_4694