Flower Offering – Sunday April 9, 2017

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rô-ma 5:8

IMG_Gwen IMG_5098 IMG_5105 IMG_5106 IMG_5107 IMG_5096