Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday April 7, 2019

“Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!” Thi-thiên 150:4