Flower Offering – Sunday April 30, 2017

“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.” Rô-ma 8:14

diem IMG_5550.CR2 IMG_5554.CR2 IMG_5560.CR2