Flower Offering – Sunday April 23, 2017

“Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” Ê-phê-sô 5:21

IMG_diem IMG_5123 IMG_5122