Flower Offering – Sunday June 25, 2017

“Người nào có lòng kiêu ngạo giục sự tranh cạnh; Nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê.” Châm-ngôn 28:25