Flower Offering – Father’s Day – Sunday June 18, 2017

 “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. 1 Ti-mô-thê 6:6