Easter Musical – Saturday April 15, 2017 – Videos

christmas2016_slider

 

Download Program (Vietnamese): PDF Download Program (English): PDF

 

“Intro Music – Nhạc Mở Đầu”


 

“Opening Remarks – Lời Mở Đầu”


 

“Scene 1: Persecution – Màn 1: Sự Bách Hại”


 

“Scene 2 – Màn 2: Jim Elliot”


 

“Scene 3- Màn 3: Jesus, The Healer – Chúa Giê-xu, Đấng Chữa Bệnh”


 

“Scene 4 – Màn 4: Modern Miracle – Phép Lạ Thời Hiện Đại”


 

“Scene 5 – Màn 5: Crucifixion and Resurrection – Đóng Đinh và Sống Lại (Via Dolorosa)”


 

“Scene 6 – Màn 6: Glorious Unfolding – Vinh Quang Tỏ Bày”


 

“Closing Remarks – Lời Kết Thúc”