Flower Offering – Sunday September 3, 2017

Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Gia-cơ 1:22