Flower Offering – Sunday September 2, 2018

“Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối.”  Gia-cơ 1:22 (BDM)