Flower Offering – Sunday October 22, 2017

“Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men.” Rô-ma 11:36