Flower Offering – Sunday November 11, 2018

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.” Thi Thiên 103:2