Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday May 26, 2019

“Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi nương náu mình nơi Ngài; Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi, và thoát giải tôi” Thi-thiên 7:1