Flower Offering – Sunday May 19, 2019

“Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình.” Giăng 7:24