Flower Offering – Sunday March 10, 2019

“Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay.” Châm Ngôn 16:20