Flower Offering – Sunday January 28, 2018

“Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời!” Rô-ma 2:23