Flower Offering – Sunday December 16, 2018

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” Truyền-đạo 3:1