Flower Offering – Sunday August 4, 2019

“Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.” Châm-ngôn 2:6