Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday August 19, 2018

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.”  Rô-ma 12:9