Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday April 8, 2018

“Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.” Rô-ma 6:14