Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday April 29, 2018

“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!” Rô-ma 7:24-25a