Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday April 15, 2018

“Tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì trước kia anh chị em vốn là nô lệ của tội lỗi, mà nay lại hết lòng vâng theo một mẫu mực tín lý đã truyền lại cho mình, và sau khi được giải thoát khỏi tội lỗi, anh chị em đã trở thành nô lệ cho sự công chính.” Rô-ma 6:17-18 (BD2011)