Flower Offering – Sunday April 14, 2019

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi.” Ma-thi-ơ 28:6