Flower Offering – Lễ Thờ Phượng Xuân Mậu Tuất – Sunday February 18, 2018

“Điều chi hiện có, đã có ngày xưa; điều gì sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi: Đức Chúa Trời lại tìm kiếm việc gì đã qua.” Truyền-đạo 3:15