Flower Offering – Lễ Thờ Phượng Chúa Phục Sinh – Sunday April 21, 2019

“Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Giăng 20:29