Flower Offering – Lễ Tạ Ơn – Sunday November 19, 2017

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương-xót Ngài còn đến đời đời.” I Sử-ký 16:34