Flower Offering – Lễ Tạ Ơn – Sunday November 18, 2018

“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” 2 Cô-rinh-tô 9:15