Flower Offering – Father’s Day Worship Service – Sunday June 17, 2018

“Hỡi con, hãy cẩn trọng về bất cứ điều gì khác ngoài những lời truyền dạy trên.  Sách vở viết ra nhiều, không bao giờ chấm dứt.  Và nghiên cứu nhiều khiến thể xác mệt mỏi.  Con đã nghe hết mọi lời khuyên dạy rồi.  Tóm lại, Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và vâng giữ các điều răn Ngài, Vì đó là bổn phận của mọi người.  Vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi việc, Dù lành hay dữ, Kể cả mọi việc kín giấu.”  Truyền Đạo 12:12-14