Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday July 23, 2017

English Service:

Be Fruitful and Multiply

Genesis 35

Phục Vụ Có Chủ Đích – Missional Service

Cô-lô-se (Colossians) 3:22-25