Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday February 21, 2016

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Phi-líp 4:6
IMG_2129

IMG_2125