Worship Services – Sunday March 6, 2016

English Service:

Praying the Kingdom

Matthew 6:5-15

 

Vietnamese Service:

Sứ Điệp Của Thập Tự Giá – The Message Of The Cross

1 Cô-rinh-tô (1 Corinthians) 1:17-31