Worship Services – Sunday June 12, 2016

English Service:

An Attitude of Obedience

Acts 5:17-42

 

Vietnamese Service:

Ghê-đê-ôn & Sam-sôn: Sức Mạnh Của Chúa – Gideon & Samson: Strength Of The Lord

Các Quan Xét (Judges) 6:11-16; 16:28-31