Worship Service – Sunday July 3, 2016

Vietnamese Service:

Chọn Một Thái Độ

Công Vụ (Acts) 5:29-42
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 41
Bài Giảng Lễ Khai Mạc – July 2, 2016