Flower Offering – Thanksgiving Worship Service – Sunday November 20, 2016

“Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.”  Thi Thiên 100:4

diem

img_4059-cr2 img_4015-cr2 img_4011-cr2 img_4012-cr2