Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday September 8, 2019

“Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, Khỏi vũng bùn lấm; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, Và làm cho bước tôi vững bền.” Thi-thiên 40:2