Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday September 30, 2018

“Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng lên án những vấn đề không biết chắc.” Rô-ma 14:1 (BDM)